IRC log of #schooltool for Friday, 2008-07-11

*** fsufitch has quit IRC00:15
*** whaddon has quit IRC00:15
*** ccarey has quit IRC01:37
*** didymo has joined #schooltool02:15
*** alga has quit IRC02:38
*** sirex` has joined #schooltool08:01
*** jfroche has quit IRC08:13
*** jfroche has joined #schooltool08:18
*** th1a has joined #schooltool08:44
*** th1a has quit IRC09:19
*** th1a has joined #schooltool09:54
*** th1a has quit IRC10:16
*** alga has joined #SchoolTool10:22
*** alga has quit IRC12:31
*** alga has joined #SchoolTool13:29
*** sirex` has quit IRC13:52
*** alga has quit IRC14:11
*** didymo has quit IRC14:33
*** mgedmin has joined #schooltool15:28
*** alga has joined #SchoolTool15:49
*** sirex` has joined #schooltool15:55
*** ignas has joined #schooltool16:03
*** aelkner has joined #schooltool16:03
ignassirex`: ping ;)16:04
sirex`Sveikas.16:04
sirex`Sorry, šiandien nepasirodžiau.16:04
ignasnieko, mes rytoj irgi būsim man atrodo, bet ne visą laiką ;)16:05
sirex`Vakar vakare gavau laiška iš tokios firmelės, kuriai darai e-shopą ir sužinojau, kad jie daro lankstinukus ir tas e-shopas kitą savaitę turėtu jau veikti. Tai nusprendžiau paaukoti sprintus ir užbaikti... :/16:06
sirex`Bet kokiu atveju, vakar buvo geras startas, tai dabar jau galėsiu tikslingai aiškintis kaip ir kas veikia.16:07
*** jurgis_ has joined #schooltool16:08
*** wbrady has joined #schooltool16:13
ignassirex`: ok :)16:35
ignasjurgis_: http://schooltool.pov.lt/docs/16:36
*** wbrady has quit IRC16:37
sirex`ignas: jei bandysiu ką nors daryti su schooltool, tai galiu žiūrėti launchpado bugų sąraše ar geriau rašyti tau?16:37
ignasgali žiūrėti16:37
ignaspatchus priimu ;)16:37
*** ccarey has joined #schooltool16:41
sirex`ok16:41
*** wbrady has joined #schooltool16:44
ccareyaelkner: yt?17:15
aelknerhey ccarey17:17
ccareyhi alan17:18
ccareyfor unit testing traversing to a student gradebook from a teacher gradebook17:19
ccareydoes that involve just changing evaluations in the teacher gradebook17:20
ccareyand having it show up in the student's gradebook?17:20
aelkneri think the traverser already exists, or at least the adapter17:23
aelknerthe adapter creates the student grade book from the teacher's gradebook17:23
aelkneroops17:23
aelkneri didn't read your question right17:24
aelknerthe unit tests for the student gradebook could come right after17:24
aelknerthe tests for the teacher gradebook17:24
aelknerso you will have evaulations to test for17:24
aelknerdoes that answer your question17:25
aelknerjust one simple test would suffice for now17:25
ccareyso just test that the evaluations made it to the student gradebook?17:26
aelkneryes17:36
*** sirex` has quit IRC17:37
*** sirex` has joined #schooltool17:38
*** sirex` has quit IRC18:37
*** sirex` has joined #schooltool18:43
*** aelkner has quit IRC18:46
*** ignas has quit IRC18:47
*** wbrady has quit IRC19:26
*** wbrady has joined #schooltool19:26
*** mgedmin has quit IRC19:33
*** alga has quit IRC19:44
*** th1a has joined #schooltool19:53
*** jurgis_ has quit IRC19:56
*** jurgis_ has joined #schooltool20:14
*** th1a has quit IRC20:32
*** jboisture has joined #schooltool21:00
*** mgedmin has joined #schooltool21:15
*** alga has joined #SchoolTool22:05
*** sirex` has quit IRC22:27
*** wbrady has quit IRC23:56
*** ccarey has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!